اس ام اس شعبانیه

شعبان شد ونور عشق از راه آمد

عطرنفس بقیة الله(عج)آمد

باجلوه سجاد(ع)ابوالفضل وحسین(ع)

یک ماه و سه خورشید دراین ماه آمد

اعیادشعبانیه مبارک

 

 

الهی! رجب گذشت وما از خود نگذشتیم

الهی! تو از ما بگذر

سلام برشعبان و اعیادش

سلام بر حسین و عباسش

سلام بر سجاد و سجودش

سلام بر نیمه شعبان وظهور مولودش

 

########################

 

طاق شد طاقت یاران بگشا پرده از رخ

ای نهان ساخته از صورت ما صورت خویش

نه همین چشم براه تو مسلمانانند

عالمی را نگران کرده ای از غیبت خویش

صلوات

#####################

 

/ 0 نظر / 30 بازدید